Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

I. Opće odredbe:

(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje HENNLICH industrijska tehnika d.o.o., OIB: 44725135398, Stupnički Obrež, Stupničkoobreška 17 (u daljnjem tekstu: HENNLICH) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.

(2) HENNLICH će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na isti ili na bilo koji drugi pogodan način prema zahtjevu Kupca.

(3) Temeljem ovih Uvjeta HENNLICH nastupa kao prodavatelj industrijskih proizvoda inozemnih proizvođača koje zastupa na hrvatskom tržištu, te kao prodavatelj određene robe hrvatskih proizvođača (u daljnjem tekstu: Roba).

(4) Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čiju narudžbu je HENNLICH prihvatio u pisanom obliku.

(5) Prihvaćanjem potvrde narudžbe pisanim putem Kupac izričito prihvaća ove Opće uvjete.

(6) Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora:

(1) Ponude koje HENNLICH daje, nisu obvezujuće, i ne stvaraju obvezu na strani HENNLICH – a posebice u pogledu cijene, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio pisanim putem.

(2) Narudžbe Robe vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno, a u slučaju narudžbe Robe, usmeno ili telefonski, zaposlenik HENNLICH-a ili osoba koja radi u ime HENNLICH-a, sačinjava odgovarajuću pisanu bilješku o takvoj narudžbi.

(3) Predmet prodaje i isporuke Robe koju bi HENNLICH trebao izvršiti, bit će isključivo definiran pisanim prihvatom i/ili potvrdom narudžbe prema Kupcu.

(4) Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je HENNLICH prihvatio i pisano potvrdio narudžbu Kupca.

(5) HENNLICH zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvjestiti Kupca.

(6) Sve prodaje i isporuke Robe će se vršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i plaćanje:

(1) Cijene su izražene u kunama (HRK), PDV je posebno istaknut na narudžbi. Cijene za inozemno tržište izražene su u eurima (EUR).

(2) Cijena Robe obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja pisanog prihvata narudžbe Kupca od strane HENNLICH – a.

(3) HENNLICH je ovlašten mijenjati cijene sukladno tržišnim uvjetima. HENNLICH zadržava pravo promjena cijena uslijed povišenja ili sniženja cijena od strane svojih dobavljača, promjena zakona ili promjena u tečaju, promjena u cijenama sirovina ili drugih opravdanih razloga. Ukoliko nastupi događaj takve vrste, HENNLICH će obavijestiti Kupca o istome.

(4) Ukoliko nije drukčije ugovoreno, sve cijene su izražene FCO skladište HENNLICH.

(5) Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine Robe temeljem uredno potpisane otpremnice.

(6) Plaćanje za Robu je u pravilu avansno, osim ako nije drukčije ugovoreno. Za javna nadmetanja ili određene projekte plaćanje je prema ugovoru s Kupcem.

(7) Plaćanje se smatra izvršenim nakon uspješno provedenog naloga (izvoda) u našoj banci.

(8) Za zakašnjela plaćanja HENNLICH će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko drukčije nije ugovoreno.

IV. Isporuka Robe:

(1) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, pisanom prihvatu ili potvrdi narudžbe.

(2) Rokovi isporuke ovise o rokovima isporuke od strane HENNLICH – ovih dobavljača i tako je ponuđeno kupcima prilikom davanja ponude.

(3) HENNLICH je oslobođen svake krivnje ukoliko Roba Kupcu nije isporučena u rokovima, a zbog poremećaja u isporuci uzrokovanih višom silom ili kašnjenja koja su izvan nadzora HENNLICH – a npr. rat, pobune, građanski ustanci, štrajkovi i demonstracije, intervencije javnih vlasti, poplave, požari, pandemije, onemogućenja opskrba sirovinama i proizvodnim materijalima, obustave rada ili druge slične mjere ako se može dokazati da te smetnje utječu na proizvodnju ili isporuku Robe ili izvršenja usluge. Isto vrijedi ako okolnosti nastupe kod dobavljača s kojima HENNLICH posluje.

O početku i kraju takvih poremećaja HENNLICH će obavijestiti Kupca što je moguće ranije. Kupac u takvim slučajevima nema pravo na bilo kakve prigovore protiv HENNLICH – a.

(4) Djelomične isporuke su dopuštene, ako se tako ugovori.

(5) Ukoliko Kupac prije preuzimanja Robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora koji je prihvatio i potvrdio narudžbenicom, a od iste nije odustao pisanim putem u roku od 24 h od potvrde narudžbe, HENNLICH ima pravo zaračunati Kupcu cjelokupnu vrijednost narudžbe.

6) lsporukom Robe koju dokazuje potpisana otpremnica od strane Kupca, obveza HENNLICH-a smatra se izvršenom.

V. Pridržaj prava vlasništva:

(1) HENNLICH zadržava prava vlasništva i autorska prava na prijedlozima, crtežima, nacrtima i drugim dokumentima koji se kupcu pružaju u fazi ponude, narudžbe, tijekom projekta i pri završetku rada na projektu. Iz tog razloga oni mogu biti dostupni za daljnje korištenje Kupcu isključivo uz pisani pristanak HENNLICH-a, a na zahtjev HENNLICH – a isti se trebaju vratiti.

(2) Ako je HENNLICH isporučio proizvode na temelju crteža, uzoraka ili drugih dokumenata koje je predao kupac ili bilo koja treća strana (trgovac posrednik ili sl.), HENNLICH nije prekršio autorska kao ni imovinska prava trećih strana te neće prihvatiti pritužbe vezano za isto.

VI. Zadržavanje Robe:

(1) HENNLICH zadržava vlasništvo na Robi koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za Robu.

(2) U tom slučaju, Kupac nije ovlašten predmetnu Robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici Kupca mogu namiriti iz iste sve do kada HENNLICH ne naplati svoja potraživanja prema Kupcu za spornu nenaplaćenu Robu.

(3) U slučaju zadržavanja Robe od strane Kupca i neplaćanja računa za Robu, HENNLICH će poduzeti odgovarajuće zakonske mjere naplate potraživanja, odnosno pokrenuti ovršni postupak.

VII. Jamstva i garancije:

(1) HENNLICH jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.

(2) Na zahtjev kupca, HENNLICH će Kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučene Robe s važećim propisima i standardima.

(3) Jamstvo odnosno garancija na proizvode koje HENNLICH isporučuje se razlikuje po proizvodima, a jamstvo izdaje proizvođač.

(4) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici odmah prilikom primitka Robe. Kupac mora odmah provjeriti Robu radi eventualnih nedostatataka. Otkrivene eventualne nedostatke potrebno je prijaviti HENNLICH – u u roku 24 sata od primitka robe, a eventualne skrivene nedostatke najkasnije u roku od 14 dana nakon prijema, u pisanom obliku i s preciznim objašnjenjem oštećenja, s dokaznim materijalom (fotografije, video) oštećenja, a prije daljnje ugradnje Robe.

(5) Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.

(6) Ako dođe do oštećenja robe, Kupac je dužan na zahtjev HENNLICH – a zabilježiti stanje Robe od strane neutralnog stručnjaka. Pritom se HENNLICH ograđuje od svih troškova i odgovornosti koje taj postupak može prouzročiti.

(7) Svi prigovori na nedostatke Robe neće se uzeti u obzir ako kupac ne pruži osobi koja zastupa HENNLICH ili dobavljaču HENNLICH – a mogućnost da na licu mjesta provjeri stanje Robe i navodne nedostatke ili kupac na zahtjev HENNLICH – a ne napravi odmah povrat Robe.

(8) Prigovori kupaca neće se uzeti u obzir ako daljna obrada ili ugradnja Robe nije zaustavljena odmah nakon što su oštećenja utvrđena ili ako se Roba miješa sa proizvodima drugog podrijetla ili vrste ili se koriste dijelovi za Robu koju HENNLICH ili dobavljači HENNLICH – a nisu izričito odobrili.

(9) Jamstvene zahtjeve HENNLICH ispunjava po izboru i dogovoru – npr. popravcima ili zamjenskom isporukom pod uvjetom da kupac može dokazati da kvar nije postojao u trenutku isporuke te da do kvara/oštećenja robe nije došlo u slučajevima koji su navedeni pod točkom VIII. Kupac mora HENNLICH – u dati vremena i priliku da izvrši sve popravke ili dopune koje smatra potrebnima, u protivnom se HENNLICH oslobađa odgovornosti za nedostatke.

VIII. Odgovornost za štetu

(1) Ukoliko je do oštećenja Robe došlo u slijedećim ili sličnim situacijama, HENNLICH se neće smatrati odgovornim za štetu i neće uvažiti prigovor Kupca:

  • nepravilna uporaba Robe
  • prekomjerna uporaba npr. zbog poremećaja u radnim procesima
  • neispravna montaža ili stavljanje u pogon od strane kupca ili nestručnih osoba
  • uporaba neprikladnih radnih alata
  • neodgovarajući radovi na licu mjesta
  • habanje vezano za rad kao i proceduralni, kemijski, elektrokemijski ili električni utjecaj i sl.
  • bilo kakav rad s Robom od strane neovlaštenih osoba, neovlaštenih servisa i sl.
  • korištenje Robe od strane kupca ili trećih osoba poznatih Kupcu u svrhe za koje Roba nije namijenjena
  • te u bilo kojem slučaju u kojem se može dokazati da kvar nije posljedica neispravnog proizvoda

(2) Financijska odgovornost HENNLICH-a u procesu prijave štete, ukoliko se dokaže i utvrdi isključiva krivnja HENNLICH-a, ograničena je maksimalno do iznosa vrijednosti sporne Robe te ni u kojem slučaju ne može prijeći vrijednost iste.

(3) Odgovornost HENNLICH-a za štete isključena je ako je zbog korištenja Robe koju HENNLICH stavlja na tržište došlo do osobnih ozljeda radnika Kupca, krajnjih korisnika ili bilo kojih trećih osoba. Odgovornost za posljedičnu štetu, neizravnu štetu, izgubljenu dobit i drugu materijalnu štetu, bilo direktne ili indirektne prirode u potpunosti se isključuje. Kupac se izričito odriče prava da zahtijeva materijalnu štetu od strane HENNLICH – a  i obvezuje se da neće stjecati koristi od HENNLICH-a ako je na drugi način obeštećen.

IX. Mjesto isporuke:

(1) Mjesto isporuke je mjesto s kojeg je roba isporučena ili izvedena.

(2) Mjesto izvršenja svih plaćanja je HENNLICH d.o.o., Stupničkoobreška 17, 10255 Gornji Stupnik, IBAN: HR9824840081101830121, SWIFT: RZBHHR2X

X. Završne odredbe:

(1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

(2) Primjenjuje se hrvatsko pravo, jezik postupka je hrvatski, pismo latinica.

XI. Stupanje na snagu:

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 02.12.2019. godine.

U Gornjem Stupniku, 29. studenoga 2019. godine

PREUZMITE NAŠE OPĆE UVJETE U PDF FORMATU!